Privacy policy

privacy statement

Inleiding
Dabrowski praktijk voor psychiatrie, gevestigd te Sint Bernulphusstraat 13A-1 te Oosterbeek en ingeschreven in het register van de Nederlandse kamer van Koophandel onder 09209965, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om. In deze verklaring vindt u een beschrijving van welke persoonsgegevens Dabrowski praktijk voor psychiatrie van u verwerkt, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Persoonsgegevens
Dabrowski praktijk voor psychiatrie verzamelt en verwerkt van u de volgende gegevens die tot uw persoon kunnen herleiden:
– NAW gegevens
– overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)
– communicatiegegevens (telefoon, e-mail)
– administratiegegevens (zorgverzekeraar, eventueel bankrekeningnummer)
– medische gegevens
– bijzondere persoonsgegevens (etnische gegevens, religieuze opvatting, seksuele geaardheid, BSN-nummer)

Doeleinden, verwerkingsgronden en verstrekking aan derden
Voor een goede psychiatrische behandeling is het noodzakelijk dat Dabrowski praktijk voor psychiatrie een medisch dossier aanlegt en bijhoudt. Het dossier bevat (noodzakelijke en zo beperkt mogelijk) aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die Dabrowski praktijk voor psychiatrie elders, bijvoorbeeld bij een andere medisch specialist, het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts met uw toestemming heeft opgevraagd.
Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier wordt verstrekt aan andere hulpverleners. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, huisarts of apotheker worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming/vervanging of voor intercollegiale toetsing.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en accountantscontrole. Ook worden gegevens uit uw dossier aan derden verstrekt als dat wettelijk of contractueel is voorgeschreven (o.a. zorgverzekeraars). Met zogeheten verwerkers van persoonsgegevens, heeft Dabrowski praktijk voor psychiatrie een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Als Dabrowski praktijk voor psychiatrie uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan wordt u daarover geïnformeerd en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.
Dabrowski praktijk voor psychiatrie verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen zoals hierboven aangegeven of zolang Dabrowski praktijk voor psychiatrie bij wet verplicht is gegevens te bewaren.

Beveiliging van gegevens
Dabrowski praktijk voor psychiatrie draagt er door technische en organisatorische maatregelen voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling als behandelaar betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn de (praktijk)assistent(e), waarnemer en geconsulteerde andere hulpverleners. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners zijn ook verplicht tot geheimhouding.

Voor bezoekers en gebruikers van de digitale kanalen
Dabrowski praktijk voor psychiatrie legt informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag van de website vast ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website. Dabrowski praktijk voor psychiatrie gebruikt daarvoor (tijdelijke of permanente) eigen cookies en cookies van derden. Dabrowski praktijk voor psychiatrie heeft geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en is daarvoor ook niet verantwoordelijk. U kunt via uw browser de instellingen voor het plaatsen cookies aanpassen of cookies verwijderen.
De website van Dabrowski praktijk voor psychiatrie kunnen links naar externe websites en sociale media bevatten. Dabrowski praktijk voor psychiatrie heeft geen controle over deze externe websites en moedigt u dan ook aan het privacy beleid van desbetreffende website of sociaal medium te bekijken.
Dabrowski praktijk voor psychiatrie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van de website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.

Rechten
Uw rechten in het kader van de verwerking van uw gegevens zijn:

Recht op inzage
Dabrowski praktijk voor psychiatrie moet de persoonsgegevens opsturen/delen als u daarom vraagt.

Recht op rectificatie
Zijn uw gegevens fout doorgegeven, veranderd of door Dabrowski praktijk voor psychiatrie fout verwerkt? Dan moet Dabrowski praktijk voor psychiatrie die aanpassen als u daarom vraagt.

Recht op het indienen van een klacht
Als u een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op overdracht
Als Dabrowski praktijk voor psychiatrie een dienst aanbiedt en u besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht dat de gegevens door Dabrowski praktijk voor psychiatrie worden overdragen aan die andere partij.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens
U mag aangeven dat uw gegevens die bij Dabrowski praktijk voor psychiatrie liggen opgeslagen, niet meer worden gebruikt.

Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking bezwaar te maken. Dabrowski praktijk voor psychiatrie beoordeelt uw verzoek met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die Dabrowski praktijk voor psychiatrie onderneemt naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kan Dabrowski praktijk voor psychiatrie met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat Dabrowski praktijk voor psychiatrie krijgt daartoe aanleiding geeft. Dabrowski praktijk voor psychiatrie zal u in dat geval informeren.

Overdracht gegevens in noodgevallen
In geval van ernstige ziekte, overlijden of uitval om andere niet te voorziene redenen treedt mijn praktijktestament in werking. Daarin staat beschreven dat een samenwerkend collega psychiater in die gevallen toegang heeft tot uw patiëntendossier om vervolgbeleid af te stemmen.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u met Dabrowski praktijk voor psychiatrie opnemen via praktijk@dabrowski.nl of telefonisch 026-4420789 en 06-24373886.