vergoedingen en kosten

Met ingang van 2014 is de GGZ verdeeld in een Generalistische Basis GGZ en een Specialistische GGZ.

Als psychiater werk ik uitsluitend in de SGGZ, bij alle zorgverzekeraars opgenomen in het basispakket.

Op 1 januari 2022 is in de GGZ een ander bekostigingsmodel ingevoerd: het zorgprestatiemodel. Het Zorg Prestatie Model gaat over de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wordt betaald. In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen en hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt. Binnen het Zorg Prestatie Model wordt de behandeling maandelijks gedeclareerd in de vorm van consulten. een consult kan bestaan uit een gesprek (meestal 45 minuten), maar het kan ook een onlinecontact, een telefonisch gesprek of een mailcontact zijn. Er zijn verschillende tarieven voor diagnostiekconsulten en voor behandelconsulten. Verder hangt het tarief af van de duur van het consult. De “indirecte tijd” is automatisch in de vorm van een vast percentage verrekend in de tarieven voor de consulten. Bij indirecte tijd gaat het om tijd die buiten de contacten aan u persoonlijk besteed wordt, bijvoorbeeld het schrijven van verslagen, brieven en behandelplannen, beoordelen van labuitslagen, uitwerken van vragenlijsten, etc. In de afgelopen jaren lag het percentage van deze indirecte tijd gemiddeld op 33% van de totale tijd die aan de behandeling werd besteed.

Tarieven en facturatie

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vindt u alle maximumtarieven.

Psychiatriepraktijk Dabrowski heeft voor 2024 contracten afgesloten met:

  • VGZ (Univé, ZSKV, Zekur, Zorgzaam verzekerd, Bewuzt, MVJP, Aevitae (8956), IZZ, IZA, UMC, Aevitae NV, VGZ Cares (3330), Caresco (8995)
  • Zilveren Kruis (Achmea, Avero, IAK, Aevitae (8958), FBTO, Interpolis en OZF)
  • ONVZ
  • DSW
  • Caresq
  • Menzis
  • Zorg en Zekerheid

De rekening wordt maandelijks rechtstreeks naar uw verzekeringsmaatschappij gestuurd. Wanneer u verzekerd bent bij een van de maatschappijen waar psychiatriepraktijk Dabrowski geen contract mee heeft afgesloten, wordt de rekening naar u zelf gestuurd.

Dit betekent niet dat uw behandeling bij psychiatriepraktijk Dabrowski niet vergoed wordt wanneer u verzekerd bent bij verzekeringen, welke in bovenstaand overzicht niet genoemd zijn. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort basisverzekeringspolis dat u heeft gekozen. Heeft u voor 2023 een Volledige (100%) Restitutiepolis afgesloten, dan worden de kosten van uw behandeltraject door een aantal verzekeringen (CZ)  volledig vergoed (raadpleeg van tevoren de polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekering . Een restitutiepolis is over het algemeen €3 – €5 duurder per maand dan een naturapolis basis. U heeft dan echter wel een volledige vrije artsenkeuze en uw behandeling wordt volledig vergoed. Indien u een andere polis heeft (bijv. een budget-, natura- of een gemengde polis), wordt in de regel tenminste 65 tot 75% van de kosten vergoed. We zoeken dan samen met u naar een passende regeling. Indien u hier meer informatie over wilt, kunt u contact met mij opnemen.

Wij adviseren u om contact met uw zorgverzekeraar op te nemen om precies uit te zoeken wat wel en evt. niet vergoed wordt. Psychiatriepraktijk Dabrowski hanteert de officiële tarieven zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) zijn vastgesteld. Er zijn verzekeraars die marktconforme tarieven hanteren, deze zijn over het algemeen lager dan de NZA-tarieven.

Iedere verzekeraar heeft een eigen omzetbudget vastgesteld, zodat op voorhand niet vaststaat hoeveel behandelingen per jaar uitgevoerd kunnen worden en wanneer in het lopende jaar het behandelplafond bereikt is.

Wanneer u de behandeling vergoed wilt krijgen door uw zorgverzekeraar,  is altijd verwijzing door uw huisarts noodzakelijk. In de verwijsbrief dienen de volgende punten vermeld te staan:

  • expliciete verwijzing naar de psychiater werkzaam in de SGGZ
  • vermoeden van een DSM-V diagnose
  • vermelding AGB-code van de huisarts

In 2023 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychiatrische hulp in de Gespecialiseerde GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het wettelijk verplicht eigen risico. Dit is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Vanaf 1 januari 2024 geldt voor iedereen een verplicht eigen risico van minimaal 385 euro. Dit betekent dat u jaarlijks minimaal 385 euro zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Indien u gekozen heeft voor een deel vrijwillig eigen risico zult u ook dit deel eerst zelf moeten betalen. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Wanneer uw klachten ernstig en/of complex zijn, is behandeling vanuit de SGGZ aangewezen.

Voor meer informatie over NZA-tarieven zie: www.nza.nl/regelgeving/tarieven .

Betalingsvoorwaarden bij ongecontracteerde zorg:

Na afronding van de intake of behandeling krijgt u een factuur. U wordt verzocht uw factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Indien er 30 dagen na verzending van deze factuur geen betaling heeft plaatsgevonden, krijgt u van ons een herinneringsfactuur. Mocht deze na 14 dagen nog niet zijn voldaan dan ontvangt u van ons een aanmaning, waaraan administratiekosten zijn verbonden. Als ook deze aanmaning, na een periode van 7 dagen, niet wordt voldaan, ontvangt u een ingebrekestelling, wederom verhoogd met administratiekosten. Wanneer ook hierna betaling uitblijft geven wij na nogmaals 7 dagen uw openstaande factuur uit handen aan incassobureau MediCas; zij zullen de verschuldigde factuur daarna bij u innen. Om onduidelijkheden en financiële problemen te voorkomen is het raadzaam ook zelf het aantal gesprekken dat u bij ons volgt bij te houden.

Een afspraak annuleren is mogelijk uiterlijk 24 uur ervoor. Binnen 24 uur ben ik genoodzaakt € 50,- in rekening te brengen. Deze kosten kunt u niet terug vorderen bij uw verzekeraar.

Bij aanmelding kunt u informatie krijgen betreffende behandelmogelijkheden afgestemd op de actuele budgetruimte en de wachttijd.

Wanneer u een klacht heeft over de behandeling of bejegening stel ik het op prijs om hierover in gesprek te gaan. Mocht dit niet kunnen dan is bemiddeling mogelijk. Wanneer we er niet samen uitkomen dan kan de klachtencommissie, waar ik aan verbonden ben, worden ingeschakeld. Bij klachten of geschillen kunt u terecht bij de desbetreffende commissies ondergebracht  bij de NVVP.